Quy định mới

Thông tư 41/2017/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
File đính kèm

Thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Download Thông tư 28/2017/TT-BTC

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành.
File đính kèm

Thông tư 53/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

File đính kèm: Thông tư số 53/2016/TT-BTC

Thông tư 155/2015 TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

File đính kèm: Thông tư số 155/2015 TT-BTC