Quy định mới

Thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Download Thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư 53/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

File đính kèm: Thông tư số 53/2016/TT-BTC

Thông tư 155/2015 TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

File đính kèm: Thông tư số 155/2015 TT-BTC

Thông tư số 75/2015/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp 

Xem tiếp...

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Xem tiếp...