Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành.
File đính kèm