Các module và giải pháp tích hợp

1. Telephony
- Cung cấp dịch vụ gọi đi và nhận cuộc gọi trực tiếp từ trên giao diện Bitrix24, thông qua giao thức WebRTC / SIP, tới và từ khách hàng của công ty
- Cho phép giao tiếp trực tiếp với hệ thống Bitrix24 của công ty trong lúc gọi điện thoại thông qua giao diện CallCard. Ví dụ: xem, tạo leads, deals, contacts,... và nhiều chức năng logics khác được yêu cầu bởi công ty

2. Bitrix24 Messaging-Subsytem Optimization (MSO)
- Tối ưu và ổn định hoá tốc độ gửi và nhận tin nhắn giữa các thành viên trong công ty khách hàng, thông qua giao diện nhắn tin của Bitrix24

3. EasyOauth2
- Cung cấp dịch vụ đơn giản hoá quá trình kiểm danh (authentication) giữa Bitrix24 của công ty khách hàng và các ứng dụng ngoài có giao tiếp với Bitrix24 của công ty, thông qua giao thức Oauth2

4. OmniFace
- Cung cấp dịch vụ nhận diện khuôn mặt cho khách hàng
- Sử dụng dịch vụ này vào nhiều mục đích, như kiểm danh nhân viên công ty qua khuôn mặt, chấm công dựa trên kiểm danh khuôn mặt và thời gian, v..v...

5. EasyTime
- Cung cấp dịch vụ chấm công theo thời gian, dựa trên dịch vụ OmniFace hoặc các tiêu chí do khách hàng yêu cầu