Hệ thống văn bản

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

I. Tổ chức và hoạt động

47/2010/QH12

Luật các Tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã

Còn hiệu lực

48/2001/NĐ-CP

Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Đã được sửa đổi

69/2005/NĐ-CP

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001

Còn hiệu lực

04/2015/TT-NHNN

Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, địa bàn hoạt động, quản trị, điều hành, kiểm soát, vốn điều lệ, vốn góp, chuyển nhượng vốn góp, hoàn trả vốn góp, thành viên, đại hội thành viên, hoạt động và quyền hạn, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân

Đã được sửa đổi

05/2007/QĐ-NHNN

Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Đã được sửa đổi

35/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Còn hiệu lực

141/2006/NĐ-CP

Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Đã được sửa đổi

10/2011/NĐ-CP

Nghị định 10/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

24/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 24/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước
Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 đã sửa sửa đổi bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN

Đã được sửa đổi

26/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Khoản 4 Điều 1 đã sửa sửa đổi bởi Thông tư số 04/2015/TT-NHNN

Đã được sửa đổi

105/2004/TT-BTC

Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ cho công tác thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đang phải tiến hành thanh lý giải thể

Còn hiệu lực

14/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 14/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực đến 30/04/2017

03/2014/TT-NHNN

Thông tư 03/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực

96/2014/NĐ-CP

Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Còn hiệu lực

II. Hoạt động huy động vốn

1160/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tiền gửi tiết kiệm

Đã được sửa đổi

47/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 47/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Đã được sửa đổi

04/2011/TT-NHNN

Thông tư 04/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

Đã được sửa đổi

458/QĐ-NHNN

Quyết định 458/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 04/2011/TT-NHNN

Còn hiệu lực

06/2012/QH13

Luật Bảo hiểm tiền gửi của Quốc hội, số 06/2012/QH13

Còn hiệu lực

68/2013/NĐ-CP

Nghị định 68/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi

Còn hiệu lực

24/2014/TT-NHNN

Thông tư 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Còn hiệu lực

07/2014/TT-NHNN

Thông tư 07/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của TCTD, các nhân tại TCTD

Còn hiệu lực

2173/QĐ-NHNN

Quyết định 2173/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, CN ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN

Còn hiệu lực

21/2012/TT-NHNN

Thông tư 21/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Đã được sửa đổi

18/2016/TT-NHNN

Thông tư 18/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Còn hiệu lực

01/2013/TT-NHNN

Thông tư 01/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Còn hiệu lực

III. Hoạt động Tín dụng

39/2016/TT-NHNN

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Còn hiệu lực

365/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Còn hiệu lực

135/CV-TDHT

Công văn của Ngân hàng Nhà nước ngày 24/05/2005 hướng dẫn quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Còn hiệu lực

493/2005/QĐ-NHNN

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Đã được sửa đổi

18/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Còn hiệu lực

652/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Đã được sửa đổi

51/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc huỷ bỏ Điều 4 của Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Còn hiệu lực

2174/QĐ-NHNN

Quyết định 2174/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014

Còn hiệu lực

78/2010/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Còn hiệu lực

55/2015/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Còn hiệu lực

10/2015/TT-NHNN

Thông tư 10/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Còn hiệu lực

09/2012/TT-NHNN

Thông tư 09/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Còn hiệu lực

01/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Còn hiệu lực

IV. Tài sản bảo đảm, giao dịch bảo đảm

163/2006/NĐ-CP

Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Đã được sửa đổi

11/2012/NĐ-CP

Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Còn hiệu lực

83/2010/NĐ-CP

Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo

Đã được sửa đổi

05/2011/TT-BTP

Thông tư 05/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Còn hiệu lực

08/2014/TT-BTP

Thông tư 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Đã được sửa đổi

11/2015/TT-BTP

Thông tư 11/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Còn hiệu lực

69/2011/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

Hết hiệu lực 01/01/2017

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT

Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hết hiệu lực 08/08/2016

01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Hết hiệu lực 08/08/2016

09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Còn hiệu lực

3744/BTP-HCTP

Công văn số 3744/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về Công chứng giao dịch bảo đảm

Còn hiệu lực

22/2010/TT-BTP

Thông tư 22/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Còn hiệu lực

V. Tài chính - Kế toán - Kiểm toán

35/2015/TT-NHNN

Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Còn hiệu lực

8704/NHNN-TCKT

Công văn 8704/NHNN-TCKT về Chế độ báo cáo tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực

1133/NHNN-KTTC

Công văn 1133/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối

Còn hiệu lực

2887/NHNN-KTTC

Công văn 2887/NHNN-KTTC của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đang theo dõi trên TK 3531

Còn hiệu lực

1687/NHNN-TCKT

Hướng dẫn Thông tư 10/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các Quỹ tín dụng nhân dân.

Còn hiệu lực

57/2012/NĐ-CP

Nghị định 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Còn hiệu lực

94/2013/TT-BTC

Thông tư 94/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực

39/2011/TT-NHNN

Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Còn hiệu lực

44/2011/TT-NHNN

Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Còn hiệu lực

16/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Đã được sửa đổi

49/2014/TT-NHNN

Thông tư 49/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Còn hiệu lực

1913/2005/QĐ-NHNN

Quyết định 1913/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng

Còn hiệu lực

43/2011/TT-NHNN

Thông tư 43/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

Còn hiệu lực

1789/2005/QĐ-NHNN

Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng

Còn hiệu lực

VI. Tỷ lệ an toàn

32/2015/TT-NHNN

Thông tư 32/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực

05/2008/CT-NHNN

Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

VII. An toàn kho quỹ

40/2012/NĐ-CP

Nghị định 40/2012/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Còn hiệu lực

01/2014/TT-NHNN

Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Còn hiệu lực

17/2014/TT-NHNN

Thông tư 17/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý

Còn hiệu lực

31/2015/TT-NHNN

Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

Còn hiệu lực

VIII. Dịch vụ chuyển tiền

02/2000/TT-NHNN

Thông tư của NHNN Hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

Hết hiệu lực ngày 01/03/2016

878/2002/QĐ-NHNN

Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-NHNN

Hết hiệu lực ngày 01/03/2016

34/2015/TT-NHNN

Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Đã sửa đổi

11/2016/TT-NHNN

Thông tư 11/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và cho, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân

Còn hiệu lực

02/2016/TT-NHNN

Về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

03/2016/TT-NHNN

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Đã sửa đổi

05/2016/TT-NHNN

Thông tư 05/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Còn hiệu lực

IX. Khác

07/2013/TT-NHNN

Thông tư 07/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Còn hiệu lực

46/2014/TT-NHNN

Thông tư 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

Còn hiệu lực

23/2015/TT-NHNN

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Còn hiệu lực

42/2016/TT-NHNN

Quy định xếp hạng Quỹ tín dụng nhân dân

Còn hiệu lực

91/2015/QH13

Luật Dân sự 2015

Còn hiệu lực

68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014

Còn hiệu lực

36/2005/QH11

Luật Thương mại 2005

Còn hiệu lực

45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013

Còn hiệu lực

86/2015/QH13

Luật an toàn thông tin mạng 2015

Còn hiệu lực