Print this page

Kinh nghiệm

AASC là Công ty Kiểm toán đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới chính thức lựa chọn vào danh sách ngắn (shortlist) đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các Dự án do Ngân hàng này tài trợ từ năm 2003.
Trong hơn 15 năm từ 2003 đến nay, AASC đã cung cấp các Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn cho hàng trăm Dự án ODA ở nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các Dự án do AASC thực hiện được nhiều Tổ chức Tín dụng Quốc tế Tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp IFAD, JICA, IFD, EC…. và dưới sự quản lý và điều hành của rất nhiều các Bộ, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước…

Dịch vụ chính do AASC cung cấp cho các Dự án ODA bao gồm:
- Kiểm toán Báo cáo tài chính,
- Kiểm toán nội bộ,
- Kiểm toán đấu thầu,
- Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính…

Ngoài ra, với sự am hiểu sâu sắc về quy định của nhà tài trợ cũng như của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Dự án ODA, chúng tôi thường xuyên được các Ban quản lý dự án mời tham gia giảng dạy tại các khóa tập huấn kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán và quản lý Tài chính cho Cán bộ Dự án.