Trách nhiệm xã hội

Cộng đồng

AASC luôn quan tâmg và ủng hộ công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và góp phần hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động tiêu biểu của chúng tôi là tham gia với Công đoàn Bộ Tài chính, các Bộ, Ban, Ngành như: Hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bão lụt, xây dựng xây dựng khu Hành lễ Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường Chín Quảng TrịNghĩa tran đường 9….., Ủng hộ quỹ vì người nghèo …

Môi trường

AASC luôn hướng tới giảm thiểu các tác động đến môi trường. Trong khuôn khổ các sáng kiến của AASC về bảo vệ môi trường, chúng tôi tập trung vào 2 yếu tố đóố là kiểm soát việc sử dụng giấy và tiết kiệm năng lượng.