Chuyên mục viết về thương hiệu AASC

Sự gắn bó của các nhân viên với AASC không phải vì đồng lương, mà vì họ yêu quý Công ty, yêu môi trường làm việc đoàn kết và tôn…
(BĐT) - Nếu một cuộc thầu mà các nhà thầu chỉ “chạy đua” về giá thì sẽ mang lại rất nhiều rủi ro, kể cả cho chủ đầu tư/bên mời…