Văn bản pháp luật và ấn phẩm

Chia theo nhóm / loại văn bản và Nhà tài trợ:

- Danh mục các hướng dẫn của nhà tài trợ liên quan đến vận hành dự án (các Hướng dẫn giải ngân/Sổ tay hướng dẫn tuyển chọn tư vấn của các nhà tài trợ World Bank, ADB, IFAD).

- Danh mục các văn bản pháp quy của Việt Nam có quy định chế độ chi tiêu, hoạt động…. của ban quản lý dự án ODA.