Bản tin Thuế chuyên đề ngày 28/02/2021

Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày 11/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC (“Thông tư 03”) về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Thông tư 03, đối tượng áp dụng bao gồm các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh trực thuộc hạch toán toán độc lập nếu chi nhánh đáp ứng yêu cầu của Thông tư 03 cũng sẽ thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế.

Thông tư 03 cũng nhấn mạnh điều kiện để áp dụng ưu đãi thuế là doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp (trong đó tổng doanh thu hàng năm là toàn bộ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác của doanh nghiệp)

Mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

* Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo;
* Nếu doanh nghiệp trong 3 năm đầu chưa có thu nhập chịu thuế thì ưu đãi sẽ bắt đầu được tính từ năm thứ 4;
* Nếu trong năm doanh thu của doanh nghiệp không đáp ứng tỷ lệ 30% ở trên thì sẽ không được áp dụng ưu đãi nhưng đươc trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN;
* Nếu DN đang hưởng ưu đãi thuế TNDN khác sau đó được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thời gian được hưởng ưu dãi thuế TNDN theo công nghệ cao sẽ trừ đi thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác;
* Nếu doanh nghiệp đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo.

 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm