Xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA

Ngày 23/5/2019, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2018-2019 đã tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

- Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu

- Xếp thứ nhất về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

- Xếp thứ hai về doanh thu thẩm định giá tài sản

- Xếp thứ hai về doanh thu từ khách hàng là DNNN

- Xếp thứ tư về doanh thu soát xét BCTC

- Xếp thứ tư về số lượng KTV hành nghề

- Xếp thứ tư về số lượng khách hàng

- Xếp thứ năm về doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính

- Xếp thứ năm về doanh thu từ công ty cổ phần niêm yết

- Xếp thứ năm về doanh thu từ đơn vị lợi ích công chúng

- Xếp thứ năm về doanh thu bồi dưỡng TC, KT, KiT

- Xếp thứ năm về số lượng nhân viên.

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

XH01

XH02

XH03

XH04

XH05

XH06

XH07

XH08

XH09

XH10

XH11

XH12

 

BBT