Print this page

Công văn của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam gửi Tổng biên tập Báo Tiền phong

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin đăng tải Công văn số 1734/VICEM-VP ngày 06/9/2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam gửi Tổng Biên tập Báo Tiền phong về một số nội dung liên quan đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa VICEM

2019 09 10 VICEM 01

2019 09 10 VICEM 01

2019 09 10 VICEM 01