LeThiKimOanhCử nhân Kinh tế - Trường Đại học Mỏ Matxcơva - Liên Xô (cũ)
Cử nhân Luật - Trường Đại học Mở Hà Nội
Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA)
Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA).