AASC Consulting Group (ACG)

logoACG

ACG hay AASC Consulting Group là trademark của AASC Consulting and Associates Co., Ltd., một phân nhánh độc lập về mặt pháp lý và hoạt động chuyên ngành về Tư vấn của Hãng kiểm toán AASC.

ACG hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc trợ giúp khách hàng các giải pháp hiệu quả về chiến lược, quản trị rủi ro (tài chính - kế toán - thuế - hệ thống) phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và thông lệ tốt nhất của quốc tế.

ACG được thành lập ngày 01/02/2013 và cung cấp Dịch vụ tư vấn theo các nhóm sau đây:

  • Dịch vụ tư vấn đầu tư (IAS)

- Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục xúc tiến đầu tư ở Việt Nam
- Nghiên cứu thị trường (theo đơn đặt hàng)

  • Dịch vụ tư vấn thuế (TAS)

- Rà soát, tư vấn và quản lý thuế
- Chuyển giá / Kế hoạch thuế
- Tư vấn, đánh giá ảnh hưởng về thuế trong các giao dịch doanh nghiệp
- Cung cấp dịch vụ Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến thuế, và
- Các dịch vụ có liên quan đến thuế khác

  • Dịch vụ hỗ trợ dự án (PMS)

- Cung cấp các dịch vụ thẩm định, đánh giá năng lực tiếp nhận và quản lý dự án do nước ngoài tài trợ
- Quản lý và/hoặc tư vấn vận hành dự án
- Thẩm định mục tiêu đã thiết kế của dự án (M&E)
- Thiết kế, nghiên cứu và lập báo cáo khả thi cho các hoạt động của dự án
- Thiết lập các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động của dự án
- Biên soạn các quy trình quản lý dự án
- Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến dự án

  • Dịch vụ Tài chính/Kế toán (FAS)

- Rà soát và tư vấn các nội dung có liên quan đến tài chính / kế toán
- Biên soạn quy trình, cẩm nang và tư vấn về tài chính kế toán
- Tư vấn các mô hình, tái cấu trúc về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp (dòng tiền, ngân sách…)
- Tư vấn tài chính mua bán, sát nhập doanh nghiệp và tái cơ cấu mô hình tài chính

  • Dịch vụ Quản trị rủi ro (RMS)

- Rà soát và tư vấn về các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp
- Đánh giá rủi ro nghiệp vụ, thương vụ đầu tư / dự án…và tư vấn
- Dịch vụ quản lý rủi ro khác

  • Dịch vụ Chiến lược và Quản trị kinh doanh (BCS)

- Rà soát và định vị doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
- Tư vấn mô hình kinh doanh và quản trị
- Xác định lợi thế cạnh tranh, phát triển chuỗi giá trị và tư vấn xây dựng chiến lược

  • Dịch vụ Đào tạo (TNS)

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán

Liên hệ
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu | Hà Nội | Việt Nam
Điện thoại: (84 24) 3824 8372 | Fax: (84 24) 3824 8326
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www. acgconsulting.com.vn