Dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Dịch vụ kế toán

 • Ghi sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính, lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư và các báo cáo khác
 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán
 • Chuyển đổi báo cáo sang IFRS và tư vấn kế toán

Dịch vụ Tư vấn

 • Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa

 • Thẩm định giá tài sản
 • Xác định giá trị doanh nghiệp
 • Giám định tài chính, kế toán

Dịch vụ đào tạo

 • Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính
 • Kế toán, kiểm toán và Thuế
 • Đào tạo về đầu tư xây dựng cơ bản