Báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư của doanh nghiệp chế xuất

Hàng quý, doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải nộp báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Riêng doanh nghiệp ưu tiên thì được lựa chọn nộp báo cáo nhập - xuất - tồn theo năm, theo quý hoặc theo năm dương lịch.

Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định chi tiết về việc báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư của DNCX.

Theo đó, DNCX phải nộp báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư một quý một lần và chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau cho Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp ưu tiên đã được Tổng cục Hải quan công nhận thì được lựa chọn nộp báo cáo nhập - xuất - tồn theo năm dương lịch, vào cuối quý I của năm sau hoặc theo quý.

Riêng đối với hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu hoặc mua từ nội địa để phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng, sản xuất nhưng không xây dựng được định mức sử dụng theo đơn vị sản phẩm (ví dụ: vải, giấy để lau máy móc, thiết bị; xăng dầu để chạy máy phát điện; dầu làm sạch khuôn; bút đánh dấu sản phẩm bị lỗi...) hoặc để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng cũng như sinh hoạt của cán bộ, công nhân của DNCX thì: DNCX không phải phân chia theo mục đích sử dụng hay nguồn nhập khẩu, không phải đăng ký danh mục, đặt mã quản lý và không phải báo cáo nhập - xuất - tồn định kỳ hàng tháng với cơ quan hải quan.

Riêng đối với DNCX nằm ngoài khu chế xuất thì hàng quý DNCX nộp báo cáo tổng lượng hàng hóa tiêu dùng được nhập khẩu và mua từ nội địa trong quý.

DNCX tự chịu trách nhiệm về việc khai và sử dụng hàng hóa đúng mục đích.

Quy định này áp dụng đối với cả DNCX thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Trên cơ sở báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư, Chi cục Hải quan quản lý DNCX thực hiện kiểm tra xác suất để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan