Đề xuất thực hiện thí điểm thu nộp và hoàn trả thuế đối với hàng hóa XNK

Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm việc thu nộp thuế và hoàn trả thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan mở tại ngân hàng thương mại.
 
Theo đó, đề xuất quy định việc thí điểm thu nộp và hoàn trả thuế, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là thu nộp thuế và hoàn trả thuế) vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan mở tại một số ngân hàng thương mại được Bộ Tài chính cho phép thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014, tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
 
Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.
 
Các khoản thu người nộp thuế nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Hải quan mở tại ngân hàng thương mại bao gồm: Các khoản tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Các khoản tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Các khoản tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế, các khoản bán hàng tịch thu và các khoản thu khác của ngành hải quan; Tiền lệ phí hải quan; Các khoản phí thu hộ cho các tổ chức theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Các khoản tiền cơ quan hải quan hoàn trả người nộp thuế qua tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan nộp tại ngân hàng thương mại bao gồm: Các khoản hoàn tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Các khoản hoàn tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Các khoản hoàn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế, các khoản bán hàng tịch thu và các khoản thu khác của ngành hải quan; Các khoản hoàn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, ngoài lĩnh vực thuế, các khoản bán hàng tịch thu và các khoản thu khác của ngành hải quan;
 
Đối tượng áp dụng là cơ quan hải quan: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan; Cơ quan Kho bạc: Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ngân hàng chuyên thu: Hội sở chính và chi nhánh Ngân hàng thương mại nơi cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu; Các tổ chức cá nhân liên quan: Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến việc thu nộp, hoàn trả tiền thuế tại tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan…
 
Theo dự thảo, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện thí điểm mở tài khoản chuyên thu: Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện thí điểm mở tài khoản chuyên thu tại chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở khi Bộ Tài chính cho phép cơ quan hải quan mở tài khoản chuyên thu và có thông báo bằng văn bản của Tổng cục Hải quan. Các Cục Hải quan không được tự ý mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại khi chưa có thông báo bằng văn bản của Tổng cục Hải quan.
 
Tổng cục Hải quan tiếp nhận văn bản do ngân hàng thương mại gửi và thực hiện: Có văn bản thông báo đối với các trường hợp không đủ điều kiện trong thời gian 05 ngày làm việc; Báo cáo Bộ Tài chính có văn bản thông báo ngân hàng đủ điều kiện được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng thí điểm trong thời gian 10 ngày làm việc. Trên cơ sở các ngân hàng đã được Bộ Tài chính lựa chọn áp dụng thí điểm, Tổng cục Hải quan trao đổi, thống nhất với Kho bạc nhà nước, Ngân hàng chuyên thu để thông báo chi nhánh ngân hàng chuyên thu thực hiện phối hợp với từng Cục Hải quan và gửi văn bản thông báo cho Kho bạc nhà nước, ngân hàng chuyên thu, Cục Hải quan, chi nhánh ngân hàng chuyên thu để thực hiện. Cục Hải quan phối hợp với chi nhánh ngân hàng chuyên thu được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện về nghiệp vụ, kỹ thuật để triển khai thực hiện việc mở tài khoản chuyên thu.
 
Cơ quan Hải quan nơi có thẩm quyền hoàn thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế do người nộp thuế gửi theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/ 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để ban hành quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định. Trên cơ sở quyết định hoàn thuế, cơ quan hải quan kiểm tra thực hiện theo Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/ 2013 của Bộ Tài chính. Nếu sau khi bù trừ các khoản tiền thuế người nộp thuế còn nợ mà người nộp thuế còn được hoàn thuế thì cơ quan hải quan lập và gửi Lệnh hoàn thuế cho ngân hàng chuyên thu để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định.
 
Cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước kịp thời xử lý các chứng từ thu ngân sách nhà nước có sai sót, đảm bảo việc xử lý được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Kho bạc Nhà nước và cơ quan Hải quan vẫn không xác định được chính xác, đầy đủ thông tin, Kho bạc Nhà nước có văn bản gửi chi nhánh ngân hàng chuyên thu để kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính