Hỗ trợ 10 triệu đồng khi thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

m592ea916-00e4-488e-b707-c48c3c518333

Theo đó, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT quy định ngân sách Trung ương để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện và ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công địa phương do UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã quản lý, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định một cách chi tiết các mức chi kinh phí phục vụ cho hoạt động khuyến công, cụ thể: hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới với mức tối đa 30% nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân học tập tối đa 100 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với mức tối đa 50% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 100% vé máy bay cho các cơ sở nông nghiệp nông thôn đi tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, v.v…

Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đánh giá định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án khuyến công trong phạm vi toàn quốc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 04 năm 2014 và thay thế Thông tư số 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 17 tháng 06 năm 2009.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương