Bản tin Thuế chuyên đề ngày 21/01/2021

Chính sách thuế đối với chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài do đại dịch COVID-19

Công văn 5032/TCT-CS do Tổng Cục thuế ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2020

Thuế TNDN:

* Chi phí khách sạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu trong hợp đồng lao động đề cập rõ việc công ty chịu trách nhiệm chi trả tiền nhà cho người lao động.

* Chi phí vé máy bay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng được các điều kiện đối với công tác phí.

* Chi phí xét nghiệm COVID-19 được xem là các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng được các điều kiện đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi.

Thuế TNCN:

Các khoản chi phí khách sạn, vé máy bay và chi phí xét nghiệm ở trên được xem là khoản lợi ích mà chuyên gia được hưởng nên tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội và Công văn số 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể như sau:

Thuế TNDN:

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có chi trả chi phí cách ly cho chuyên gia người nước ngoài sang Việt Nam trong đợt dịch thì khoản chi này được cho là chi phúc lợi và được hạch toán theo hạn mức 01 tháng lương bình quân nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Công văn của Cục thuế Hà Nội như đề cập ở trên nhất quán với Công văn của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Thuế TNCN:

Theo Công văn của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, chi phí khách sạn do Công ty chi trả trong thời gian chuyên gia thực hiện cách ly bắt buộc không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.

Tuy nhiên, theo Công văn của Cục thuế TP. Hà Nội, nếu trên nội dung chứng từ của các khoản chi cho việc cách ly này có ghi rõ tên chuyên gia được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Có thể thấy rằng, Tổng cục thuế và Cục thuế các tỉnh đang có những quan điểm chưa nhất quán liên quan đến chi phí cách ly bắt buộc cho người lao động nước ngoài. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc tình hình thực tế để thực hiện đúng theo quy định về thuế, tránh kê khai sai.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm