Bản tin Thuế chuyên đề ngày 27/02/2021

Chính sách thuế nhà thầu đối với chi phí lắp đặt máy móc thiết bị

Công văn số 1452/CT-TTHT do Cục thuế Hà Nội ban hành ngày 12/01/2021

Trường hợp công ty ở Việt Nam ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị với nhà thầu nước ngoài (“FCT”), trong đó, bên nước ngoài thực hiện cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành thử và hợp đồng tách riêng được phần giá trị, máy móc, thiết bị và các dịch vụ khác thì FCT đối với “các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành thử mà bên bán cử chuyên gia sang thực hiện tại Việt Nam” được tính theo tỷ lệ trên doanh thu tính thuế theo tỷ lệ như sau:

* Thuế TNDN: tỷ lệ để tính thuế TNDN áp dụng đối với ngành nghề lắp đặt máy móc, thiết bị là 2%; tỷ lệ áp dụng đối với các dịch vụ khác là 5%;

* Thuế GTGT: tỷ lệ để tính thuế GTGT áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ là 5%

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm