Print this page

Bản tin tháng 03 + 04 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 03 + 04 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • - Hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
  - Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  - Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • - Hướng dẫn về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  - Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
  - Quy định về Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  - Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK và các công ty con, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
  - Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 03 + 04 năm 2022