Print this page

Bản tin tháng 02 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 02 năm 2020.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về Kế toán
+ Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Quy định khác
+ Chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
+ Chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lỹ quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
+ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô
+ Quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
+ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2020