Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 7 năm 2016