Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 5 năm 2017