Hãng Kiểm toán AASC công bố Báo cáo Minh bạch tháng 01 năm 2018