Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về Quy định Chính sách miễn, giảm Thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về Chính sách Tài khóa, Tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế, Xã hội

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về quy định chính sách miễn, giảm Thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về Chính sách tài khóa, Tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

File đính kèm: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP