Thông báo thay đổi địa chỉ và con dấu của CN AASC tại TP Hồ Chí Minh