Print this page

XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ VACPA

Ngày 24/6/2016, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán đã tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

-        Xếp thứ 5 (sau Big4) về tổng doanh số

-        Xếp thứ nhất về số lượng kiểm toán viên hành nghề và xếp thứ 5 về số lượng nhân viên

-        Xếp thứ nhất về doanh thu Thẩm định giá tài sản

-        Xếp thứ nhất về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

-        Xếp thứ 2 về doanh thu từ khách hàng là DNNN

-        Xếp thứ 4 (sau 3 Big4) về doanh thu từ các đơn vị có lợi ích công  chúng

-        Xếp thứ 5 (sau Big4) về doanh thu kiểm toán Báo cáo tài chính

-        Xếp thứ 5 (sau Big4) về doanh thu từ các công ty cổ phần niêm yết

-        Xếp thứ 5 (sau Big4) về số lượng khách hàng

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng TOP10 các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

 1

2

 3

4

doanhthu

6

7

8

9