Xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán theo số liệu thống kê của Bộ tài chính và VACPA

Ngày 24/5/2017, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2016-2017 đã tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:
- Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu
- Xếp thứ hai về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
- Xếp thứ hai về doanh thu từ khách hàng là DNNN
- Xếp thứ ba về doanh thu thẩm định giá tài sản
- Xếp thứ tư về doanh thu từ đơn vị có lợi ích công chúng
- Xếp thứ tư về số lượng KTV hành nghề
Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

2017 06 21 XepHangKT01

2017 06 21 XepHangKT02

2017 06 21 XepHangKT03

2017 06 21 XepHangKT04

2017 06 21 XepHangKT05

2017 06 21 XepHangKT06

BBT