Xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính và VACPA

Ngày 29/5/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp tổng kết hoạt động và công bố kết quả xếp hạng một số chỉ tiêu hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập năm 2017 - 2018.

Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, AASC được xếp hạng các chỉ tiêu như sau:

- Xếp thứ năm (sau Big4) về tổng doanh thu
- Xếp thứ nhất về doanh thu Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
- Xếp thứ hai về doanh thu thẩm định giá tài sản
- Xếp thứ hai về doanh thu từ khách hàng là DNNN
- Xếp thứ tư về doanh thu từ đơn vị có lợi ích công chúng
- Xếp thứ tư về số lượng khách hàng

Chi tiết số liệu được thể hiện ở các Biểu đồ xếp hạng các doanh nghiệp kiểm toán dưới đây:

2018 06 05 xephang2017 01

2018 06 05 xephang2017 02

2018 06 05 xephang2017 03

2018 06 05 xephang2017 04

2018 06 05 xephang2017 05

2018 06 05 xephang2017 06

 

BBT