Cơ hội nghề nghiệp

Thực hiện chiến lược phát triển Hãng trong những năm tiếp theo, chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn Kế toán cao cấp và 01 Tư…
Mã chương trình: NV01/2017 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: NV01/2016 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: NV00/2017 Hãng Kiểm toán AASC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp bao gồm: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tư vấn và Tư vấn…