Thông tin thực tập

Mã chương trình: TT01/2016 Chương trình thực tập sinh năm 2017 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi…