법률 업데이트 - 2022년 5월

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • - Các công văn trả lời về thuế

Quy định khác

 • - Sửa đổi hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng
  - Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội
  - Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022
  - Quy định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  - Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
  - Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2022