투명성 보고서

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2023. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2023 xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2022. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2022 xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2021. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2021 xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2020. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 6 năm 2020. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2019. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 06 năm 2019. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2018. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 01 năm 2018. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2017. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 05 năm 2017. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 12 năm 2016. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch tháng 07 năm 2016. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch năm 2015. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch năm 2014. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch năm 2013. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin cập nhật có liên quan xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.