투명성 보고서

Thursday, 30 November 2023 17:07

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2023

Báo cáo minh bạch năm 2023. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15: tại đây

Thursday, 31 August 2023 16:35

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2023

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2023: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 23.06.2023: tại đây

Thursday, 01 December 2022 14:18

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2022

Báo cáo minh bạch năm 2022. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 28.11.2022: tại đây

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 & 14: Tại đây

Thursday, 25 August 2022 14:46

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2022

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 04.07.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 22.06.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 09.06.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 30.05.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 12.05.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 28.04.2022: tại đây

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Phương Dung: Tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 04.04.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 08.03.2022: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2022: tại đây

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12: Tại đây

Thursday, 02 December 2021 10:03

BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2021

Báo cáo minh bạch năm 2021. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 01.12.2021: tại đây

Monday, 30 August 2021 17:25

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2021

Tổng hợp giờ CNKT KTV năm 2021: tại đây

Thông báo mẫu chữ ký – PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân: tại đây

Wednesday, 16 June 2021 11:03

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân

QĐ bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Ngọc Lân: tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 2.2.2021: tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2020 - cập nhật ngày 24/12/2020: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2020 - cập nhật ngày 30/06/2020: Tại đây

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2020: tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2019 - cập nhật ngày 31/12/2019: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2019 - cập nhật ngày 05/07/2019: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2018 - cập nhật ngày 28/12/2018: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2018 - cập nhật ngày 03/01/2018: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2017 - cập nhật ngày 03/12/2017: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2017 - cập nhật ngày 31/05/2017: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2016 - cập nhật ngày 31/12/2016: Tại đây

Báo cáo minh bạch năm 2016 - cập nhật ngày 01/07/2016: Tại đây

Wednesday, 30 December 2015 17:47

Báo cáo minh bạch năm 2015

Báo cáo minh bạch năm 2015: Tại đây

Wednesday, 31 December 2014 17:12

Báo cáo minh bạch năm 2014

Báo cáo minh bạch năm 2014: Tại đây

Friday, 18 April 2014 14:31

Báo cáo minh bạch năm 2013

Báo cáo minh bạch năm 2013: Tại đây