Transparency Report

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2022. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2022 xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

Hãng Kiểm toán AASC công bố báo cáo minh bạch 30 tháng 09 năm 2021. Vui lòng xem thông tin tại đây.

Các thông tin bổ sung năm 2021 xem tại đây.

Các thông tin nêu trên được đăng tải lên trang web của chúng tôi trong vòng 24h kể từ thời điểm phát hành.

AASC publishes its transparency report in December 2020. See detailed report here.
 
AASC publishes its transparency report in June 2020. See detailed report here.
 
For relevant updates see here.
 
The above information is posted on our website within 24 hours from the time of publication.
AASC publishes its transparency report in December 2019. See detailed report here.
 
AASC publishes its transparency report in June 2019. See detailed report here.
 
For relevant updates see here.
 
The above information is posted on our website within 24 hours from the time of publication.
AASC publishes its transparency report in December 2018. See detailed report here.
 
AASC publishes its transparency report in January 2018. See detailed report here.
 
For relevant updates see here.
 
The above information is posted on our website within 24 hours from the time of publication.