Legal newsletter

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2021.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

-              Chính sách Thuế

+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021

+ Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

+ Các công văn trả lời về thuế

-              Quy định khác

+ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

+ Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 05 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 05 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
- Chính sách Thuế
+ Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021
+ Các công văn trả lời về thuế
 
- Quy định về chứng khoán
+ Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng
+ Quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán
+ Một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
 
- Quy định về Tài chính – Kế toán
+ Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 05 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 3&4 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 3&4 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
+ Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
+ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán, Thẩm định Giá
+ Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
+ Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thẩm định giá
- Quy định khác
+ Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2020
+ Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
+ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
+ Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 3&4 năm 2021
Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 02 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định khác
+ Quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Quy định về đăng ký doanh nghiệp
+ Một số văn bản hợp nhất mới ban hành
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 2 năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn về đăng ký thuế
+ Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19
+ Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
+ Các công văn trả lời về thuế
+ Các văn bản hết hiệu lực trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất nhập khẩu, phí, lệ phí, chế độ tài chính và thủ tục hải quan, quản lý tài sản công và nợ công.

- Quy định về chứng khoán
+ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng khoán phái sinh, chỉ tiêu an toàn tài chính, công bố thông tin.

- Quy định về tài chính – lao động
+ Bổ sung một số nội dung về chuyển DNNN, công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
+ Quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
+ Quy định về tuổi nghỉ hưu
+ Quy định chi tiết về điều kiện lao động và quan hệ lao động
+ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 1 năm 2021

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 12 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế.
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định khác.
+ Sửa đổi, bổ sung định nghĩa về đơn vị có lợi ích công chúng.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 12 năm 2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 11 2020 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy
+ Regulations on invoices and records
+ Regulations on administrative penalties for tax or invoice-related violations
+ Regulation on tax administration and other payables to the State budget
+ Private tax rulings.

- Regulations on investment, trading
+ Regulation on single-window cooperation in processing applications for registration of enterprises, branches, representative offices; employee declaration; social insurance participant number; use of invoices by enterprises
+ Amendment, supplement to some guidance on repurchase and swap of government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds in domestic market
+ Newly issued consolidated documents.

Download attached file: Newsletter No. 11.2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 10 2020 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy

+ Extension of deadline for submission of excise tax for domestically manufactured or assembled automobiles

+ Regulation on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations

+ Private tax rulings

- Regulations on investment, trading

+ Regulation on duty-free business

+ Implementation of a number of articles of the Law on Bidding with regard to the contractor selection

+ List of imports banned from storage in bonded warehouses

+ List of waste permitted for import as production materials

Download attached file: Newsletter No. 10.2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 08 & 9 2020 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy

+ Registration fees for domestically manufactured and assembled automobiles until the end of December 31, 2020

+ Guidelines for license tax

+ Regulations on applications and procedures for debt settlement

+ Regulations on reduction of land rents in 2020 for those influenced by covid-19 pandemic

+ Private tax rulings

- Regulations on finance

+ Regulations on issuance of corporate bonds

+ Regulations on prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository

- Regulations on State management

+ Amendments, supplements to number of provisions regarding pilot implementation of salary and labor management for Viettel Group in the 2016 - 2020 period

+ Introducing sample Regulations on internal audits for corporate use

+ Regulations on road toll rates

+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 08 and 09.2020

Legal updates – July 2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 07 2020 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy
+ Changes to personal income tax exemptions
+ Private tax rulings

- Regulations on tax administration for enterprises engaged in transfer pricing
+ Amendments to Decree No. 20/2017/ND-CP prescribing tax administration for enterprises engaged in transfer pricing

- Other regulations
+ Registration fees for domestically manufactured and assembled automobiles until the end of December 31, 2020
+ Regulations on non-stop electronic toll collection
+ Amendment and supplement to requirements for trading of duty-free goods
+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 07.2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về Kế toán, Kiểm toán
+ Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
+ Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
+ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí

Download attached file: Newsletter No. 06.2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 03 & 04 2020 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy
+ Amends and supplements to regulations on price brackets of natural resource tax
+ Regulations on refund of value-added tax on goods carried by foreigners and overseas Vietnamese upon their exit from Vietnam
+ Private tax rulings
- Regulation on securities, banking
+ Supplement, amendment to provisions on prices of services in securities sector
+ Guidelines for payment and money transfer related to transshipment of goods
+ Amendments on the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam

- Regulation on investment
+ Guidance on implementation of some Articles on investor selection of the Law on Bidding
+ Amendments to list of industries benefitting from investment incentives
+ Regulation on finalization of completed projects funded with State capital

- Other regulations on state management
+ Piloting the management of labor, wages and bonuses for economic groups and State Corporations
+ Regulations on several Articles of the Competition Law
+ Penalties for administrative violations against regulations on water resources and minerals
+ Consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 03&04.2020

Legal updates – May 2020
AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 05 2020 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Regulation on tax and land rent deferral
+ Private tax rulings
- Regulations on State management
+ Amendment and supplement to guidance on State Accounting System and operations of State Treasury
+ Abolishing legal documents in the field of securities, insurance business and banking
+ Detailed regulations on the implementation of several Articles of the Law on Public Investment

Download attached file: Newsletter No. 05.2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 02 2020 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Private tax rulings
- Regulations on Accounting
+ Guidance on accounting instructions for Vietnam Securities Depository
+ Regulations on recognition of fixed assets, tools, supplies and equipment’s of the State bank of Vietnam
- Other Regulations
+ Provisions on collection and recognition of funding to Vietnam Public-Utility Telecommunication Service Fund and transfer of assets formed from such Fund until 2020
+ Regulations on report and administrative procedures applicable to fund management enterprises, securities investment fund or investment company
+ Guidance on foreign exchange management regarding foreign currency funding of microfinance programs and projects of political organizations, socio-political organizations and non-governmental organizations
+ Provision of payment services without checking accounts by public postal service providers
+ Regulations on auto transport business and conditions for auto transport business

Download attached file: Newsletter No. 02.2020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 01 2020 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Private tax rulings
- Regulations on Finance – Accounting
+ Regulations on land price bracket
+ Regulations on the chart of bookkeeping accounts for microfinance institutions
+ Guidance on accounting instructions for public investment project management boards
+ Guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State
- Other Regulations
+ Guidance on penalties for administrative violations in the state treasury sector
+ Guidance on management titles at enterprises under Ministry of Defense or owners of enterprises
+ Newly issued consolidated documents
- Documents taking rffect from January 2020

Download attached file: Newsletter No. 01.202020

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 12 2019 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Private tax rulings
- Regulations on Finance – Accounting – Banking
+ Amendment, supplement to a number of Articles of the Anti-Money Laundering
+ Guidance on accounting guidelines for transport and hydraulic infrastructure
+ Regulations on legal capital of credit institutions and foreign bank branches
+ Regulations on penalties for administrative violations against currency and banking legal regulations
+ Amending, supplementing number of provisions on operations of cooperative bank, People's Credit fund and the Fund for assuring the safety of the People's Credit fund system
+ Regulations on maximum interest rates of deposits and short-term lending in Vietnam dong
- Other Regulations
+ Regulations on the region-based minimum wages applied to employees working under labor contracts
+ Regulations on administrative sanctions relating to land
+ Regulations on the list of wastes subject to temporary suspension from temporary import, re-export or merchanting trade business
+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 12.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 11 2019 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Supplement and amendments to some guidance on e-transactions in taxation
+ Private tax rulings
- Regulations on Finance
+ Guidance on transformation of state-owned enterprises and single-member limited liability enterprises whose charter capital is wholly owned by the State under Ministry of Defense into joint stock companies
+ Guidance on implementation of rights, responsibilities of Representatives of state owners at wholly state-owned enterprises and state capital at enterprises under Ministry of Defense that the representative decides to establish or is authorized to manage
- Regulations on banking - custom
+ Amendment and supplement to number of legal documents on dossier, administrative procedures in foreign exchange management
+ Regulations on the issuance of bills of the State Bank of Vietnam
+ Amendments and supplement to a number of provisions on customs procedures applicable to mails, packages or parcels of goods exported or imported through postal services; goods exported, imported, transited through international express delivery services
+ Amending a number of provisions on customs value of exported goods and imported goods
- Other regulations
+ Guidance on e-invoice
+ List of permissible and banned agrochemicals in Vietnam
+ Consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 11.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 10 2019 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Private tax rulings
- Regulations on Finance
+ Guidance on lot-type auction for shares and receivables of state enterprises having competence in buying, selling and handling debts
+ Guidance on transferring, receiving, handling debts and excluded assets when transforming ownership of state companies
+ Guidelines for responses to risks of the credit guarantee fund for SMEs
- Other regulations
+ Regulations on penalties for administrative violations against regulations on competition
+ Regulations on amounts, collection, payment, management and use of fees for providing information about enterprises, charges for enterprise registration
+ Guidelines on social insurance, unemployment insurance, health insurance fraud, evading payment of social insurance, health insurance and unemployment insurance for workers of the Criminal Code
+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 10.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 08&9 2019 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy
+ Law on Tax Administration
+ Abolishing regulations on reduction of PIT for individuals working in economic zones
+ Provision on charges for granting mining right and calculation methods
+ Private tax rulings
- Regulations on Accounting, Auditing and Valuation
+ Guidance on appropriation and handling of provisions
+ Amending and supplementing number of contents of the consolidated report on the annual accountant refresher course for accounting practitioners, Report on maintenance of fulfillment of conditions for accounting practitioners
+ Amendment, supplement to number of provisions on inspection, monitoring and evaluation of performance appraisal
- Other regulations
+ Adjustment on retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits
+ Adjustment on monthly allowance for defense public employees, cipher officers in comparison with defense public employees who retired and demobilized
+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 08 and 09.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 07 2019 as reference including the following important highlights:

- Tax Policy
+ Amendments and supplement to guidelines for registration charge
+ Private tax rulings
- Regulations on State management
+ Amendments and supplement to guidelines for initial offering of shares and management and use of proceeds from equitization
+ Regulations on legal assistance for small and medium-sized enterprises
- Regulations on Banking – Securities
+ Guidance on registration, depositing, listing, trading and settlement of government debt instruments, government-guaranteed bonds issued by banks for social policies and municipal bonds
+ Abolishing legal documents issued or jointly issued by the Governor of the State bank of Vietnam
- Other regulations
+ Regulations on administrative fines for violations arising from scientific and technological activities, and technology transfer
+ Guidance on statutory pay rate for salary earners or military rank allowance from State budget in units under Ministry of National Defense
+ Newly issued consolidated documents

Download attached file: Newsletter No. 07.2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về lao động – tiền lương
+ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
+ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
- Quy định khác
+ Hướng dẫn một số nội dung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
+ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
+ Sửa đôi, bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
+ Một số nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực
- Các văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 6 năm 2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 05 2019 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Abolishing Circular on the procedure for the deferment of VAT payment and refund for imported machinery and equipment used as fixed assets in investment projects
+ Guidance on the List of prices for automobiles and motorbikes on which registration fees are imposed
+ Private tax rulings
- Other regulations on Finance – Import, Export
+ Guidance on initial offering and transfer of state capital according to booking building method
+ Regulations on border gates for import of passenger cars of less than 16 seats
+ Regulation on import of used machinery, equipment and technological lines

Download attached file: Newsletter No. 05.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 03 & 4 2019 as reference including the following important highlights:
- Tax Policy
+ Amendments and supplement to some articles of the Law on special excise duty
+ Abolishing some provisions in the field of import and export duties
+ Private tax rulings
- Regulations on accounting - valuation
+ Regulations on accounting instructions for microfinance institutions
+ Regulations on management of assets at enterprises under the Ministry of Defense
+ Regulations on training in the field of valuation
- Regulations on training in the field of valuation
+ Regulations on business conditions under the state management of the State Bank of Vietnam
+ Guidance on opening and maintenance of current accounts at payment service providers
+ Guidance on restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam
+ Guidance on registration of securities trading on trading system for unlisted securities
- Other Regulations
+ Regulations on science and technology enterprises
+ Guidance on determining value of assets which are results of science and technology mission funded by the State
+ Regulations on licensing of outsource services, deposit payment and list of permissible outsourced jobs
+ Regulations on application of priority policies to customs procedures, customs supervision and inspection of imports and exports
+ Other documents
- Newly issued Consolidated Documents

Download attached file: Newsletter No. 03 and 04.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 02 2019 as reference including the following important highlights:

- Private tax rulings
- Regulations on accounting, auditing including:
+ Regulations on internal audit carried out by state regulatory authorities, state-owned public service units and enterprises
+ Guidance on accounting of Social Insurance
+ Guidance on accounting regimes of extra-small enterprises
- Regulations on Credit, Securities
+ Regulations on time limits, processes and procedures for transition applied to cases in which major shareholders of a credit institution and related persons thereof own shares equaling at least 5% of charter capital of another credit institution
+ Regulations on prices of services in securities
- General Provisions on Enterprise Operations
+ Regulations on the exercise of rights, responsibilities of the State owner.
+ Amendments and supplement to some provisions on guidance on enterprise registration

Download attached file: Newsletter No. 02.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 01 2019 as reference including the following important highlights:
- Amending, supplementing guidance on the implementation of number of articles of the Law on Environmental Protection Tax
- Private tax rulings
- Other regulations including:
+ Regulations on e-transactions in financial operations
+ Regulations on issuance of corporate bond
+ The program of cutting costs for enterprises
+ Regulations on self-inspection of compliance with the labor law performed by enterprises
+ Guidance on repurchase, swap of the Government’s debt instrument, bonds issued under the Government’s guarantee and issuance of municipal bonds in the domestic market
+ Amending tariff of charges for payment services via the State Bank of Vietnam
+ Guidance on determination of State capital in equitized enterprises regarding credit institutions
+ Guidance on conversion of foreign currency procedures by the State bank for the projects guaranteed or undertaken by the Government.

Download attached file: Newsletter No. 01.2019

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 12 2018 as reference including the following important highlights:
- Abolishing several Circulars on import and export duty
- Private tax rulings
- Regulations on State management – Banking including:
+ Detailed regulation elaborates and provides guidance on measures to implement certain Articles of the Law on Health Insurance
+ Amending and supplementing regulations on business conditions of maritime sector
+ Guidance on preparation of combined financial statements of State accounting units who are a superior accounting unit
+ Amending and supplementing some guidance on the accounting operations of tax and other revenues to imported and exported goods
+ Regulations on cases of freezing of capital and assets of branches of foreign banks of the State bank
+ Guidance on the credit policy for agricultural and rural development of the State bank.

Download attached file: Newsletter No. 12.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 11 2018 as reference including the following important highlights:

- Amendments and supplements to number of regulations on enforcement of tax decisions
- Private tax rulings.
- Other regulations on State management including:
+ Amending and supplementing regulations prescribing penalties for violations against regulations on multi-level marketing
+ Amendments to business conditions in fields under the management of Ministry of Finance
+ Amending certain provisions on investment and business requirements, and administrative procedures in the information and communications sector
+ Amending and supplementing certain contents of the Labor Code
+ Guidance on the Law on Social Insurance and the Law on Occupational Safety and Hygiene regarding the compulsory social insurance (SI) for employees who are foreign nationals working in Vietnam
+ Amendment and supplement to a number of provisions on management and use of official development assistance and concessional loans granted by foreign sponsors
+ Guidance and issuance of templates for outward investment
+ Guidance on execution of grassroots-level democracy at workplace
+ Policy on adjustment of pension for female employees from 2018 to 2021

Download attached file: Newsletter No. 11.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 10 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
- Other regulations on State management including:
+ Regulations on electronic invoices for sale of goods and provision of services
+ Amendments to the Labor Code in terms of wages
+ Regulations on the credit policy for agricultural and rural development
+ Regulations on digital signatures and digital signature certification service
+ Regulations on protection of confidentiality and provision of client information of credit institutions and foreign banks’ branches

Download attached file: Newsletter No. 10.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 8 & 9 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
- State management on investment including:
+ Amendment and supplement to provisions of enterprise registration
+ Amendment and supplement to provisions of state capital invested in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises
+ Guidance on implementation of investment incentive
+ Implementation and solutions for handling difficulties on mechanisms and policies related to construction and investment
+ Promulgating the Organization and Operation of the Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited
+ Guidance on the accounting regime applicable to loans and debt repayment of the Government, local administrations, statistics and monitoring of on-lending and the Government’s guarantee
+ Issuance of Model Statute on auction of shares
+ Guidance on Foreign exchange management in the Vietnam-China trade border area

Download attached file: Newsletter No. 08 & 09.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 7 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
- Other regulations including:
+ Regulations on provision and management of government guarantee
+ Regulations on collection level, payment method, management and use of appraisal fees of Environmental Impact Assessment (EIA) report conducted by State agencies
+ Regulations on on-lending of ODA loan, concessional loans
+ Regulation on Local administration debt
+ Competition Law 2018
+ Regulations on issuance, registration, depository, issuing and trading of the Government’s debt instruments on stock market
+ Regulations on purchase of corporate bonds by credit institutions and branches of foreign banks

Download attached file: Newsletter No. 7.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 6 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
- Regulations on State Management including:
+ The Government’s Decree No. 63/2018/ND-CP on the investment in the form of Public-Private Partnerships (PPP)
+ Regulations on the management and use of properties formed through the implementation of scientific and technology tasks funded by the State capital
+ Regulations on statutory pay rate for public officials and public employees and the armed forces.
+ Regulations on management of industrial parks and economic zones
+ Regulations on guidelines for initial share offering and management and use of proceeds from the equitization of state-owned enterprises and single-member limited liability companies with 100% charter capital invested by state
+ Guidance on financial settlement and business valuation in transformation of State owned enterprises and one member limited liability Company own by the State into Joint Stock Company
+ Management regime, depreciation of fixed assets at State agencies, public units, units of the people's armed forces, agencies of the Communist Party of Vietnam and organizations using the state budget
+ Promulgation of standard of information, forms of documents declared when carrying out entry, exit and transit formalities for vehicles through air, sea, railway, land and river border gates
- Regulations on Banking – Securities:
+ Newly regulated, supplemented and amended administrative procedures in the securities sector under the management of Ministry of Finance
+ Regulations on operation network of credit funds which are cooperatives
+ Regulations on internal control system of commercial banks, foreign branch bank
+ Regulations on compulsory preserve ratio of credit institution, foreign branch bank.

 Download attached file: Newsletter No. 6.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 5 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
- Other regulations including:
+ Amendments and supplements to certain articles on customs procedures, examination, supervision and control procedures
+ Prescribing administrative penalties for violations arising in the fertilizer sector
+ Amendments to regulations of Commercial Law on activities of goods sale and purchase through the goods exchange.
+ Amendments and supplements to certain articles on State capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises
+ Guidelines on accounting procedures for covered warrants of securities issuing organization
+ Criteria, authorization, order and procedures for recognizing hi-tech agriculture enterprises

Download attached file: Newsletter No. 5.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 4 2018 as reference including the following important highlights:
- New regulations on sanctioning in domains of accounting and auditing
- Other regulations, including:
+ Some new regulations on Tax policies
+ Other financial documents
+ Some guideline documents on financial, banking management

Download attached file: Newsletter No. 4.2018

 

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 2&3 2018 as reference including the following important highlights:

- Tax policies and guidance documents.
+ Amendments and supplements to a number of articles on land and water surface rents
+ Amendments and supplements to a number of articles on collection of land use levy for households and individuals
+ Guidance on management and supervision of casino tax collection
+ Private tax rulings.
- Other regulations on management:
+ Regulations on provision of logistics services
+ Guidelines for the Law on Commerce and the Law on Foreign Trade Management regarding sale of goods and other activities directly related to sale of goods of foreign investors and foreign-invested business entities in Vietnam
+ Detailed guidance on methods of determining the cost of mineral prospecting, mineral exploration costs to be refunded, mode of refund; Prescribing the regime of collection, management and use of expenses for assessment of mineral potentials and mineral exploration invested by the State
+ Promulgating Vietnamese Valuation Standard 12
+ Guidance on e-transactions on securities
+ Promulgating regulation on guiding the offering and prevention of risk of secured warrant
+ State bank’s new regulations.

Download attached file: Newsletter No. 2&3.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 1 2018 as reference including the following important highlights:
- Tax policies and guidance documents
- Other regulations, including:
+ Amendments and supplements to some Articles of the Law on credit institutions
+ The region-based minimum wages applied to employees working under labor contracts
+ Handling of issues regarding equitization of State own enterprises
- Newly issued laws and laws take effect from 2018

Download attached file: Newsletter No. 1.2018

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 12 as reference including the following important highlights:
- Tax policies and guidance documents
- State management regulations - banking, including:
+ Regulations on transformation of State own enterprise and One Member company limited 100% invested by State own enterprise to joint stock company
+ Amend and supplement regulations on land use levy, land rent, surface water rent
+ Amendment and supplement on the issuance of License, the organization and operation of commercial banks, foreign bank's branches, and representative offices of foreign credit institutions, other foreign organizations having banking activities in Vietnam

Download attached file: Newsletter No 12.2017

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 10 as reference including the following important highlights:
- Tax policies and guidance documents
- State management regulations, including:
+ Regulations on examination, granting, management of certificates of auditors and accountants
+ Regulations on measures to intensity the management and supervision of relending to local authority
+ Guidance on conversion of construction investment costs
+ Regulations on system and form of implementation report, plan of settlement of public investment

Download attached file: Newsletter No 10.2017

AASC would like to invite the readers to use the Newsletter No. 11 as reference including the following important highlights:
- Tax policies and guidance documents
- State management regulations, including:
+ Completion, enforcement of implementation of regulations on investment and exploitation of transport constructions under the form BOT
+ Regulations on order, procedures, amount that corporate legal entity must pay to ensure enforcement of criminal judgments, duration of temporary detention, refund, submit to the State budget the amount already paid
+ Guidance on management of salary, remuneration and bonus payment to head supervisor and supervisor of single member limited liability company of which charter capital is wholly owned by the State
- Management of activities on securities market, including:
+ Guidance on corporate governance of public companies
+ Guidance on supervision of securities transactions on the securities market
+ Guidance on supervision of compliance of State Securities Commission with securities activities of Stock exchange, Securities Depository Center of Vietnam
+ Guidance on settlement of administrative violations of securities sector and securities market.

Download attached file: Newsletter No 11.2017

Legal update
Download attached file: Newsletter No 09.2017

Legal update
Download attached file: Newsletter No 08.2017

Legal update
Download attached file: Newsletter No 07.2017

Legal update

Download attached file: Newsletter No 05.2017

Legal update

Download attached file: Newsletter No 06.2017

Legal update

Download attached file: Newsletter No 04.2017

Legal update

Download attached file: Newsletter No 02/03.2017

Legal update

Download attached file: Newsletter No 01.2017