Job opportunities

Career development The quality of human resources has been a top priority of AASC Auditing Firm. Therefore, the company always focuses on professional training and cultivation for employees’ advancement and…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo kế hoạch đào tạo dành cho trợ lý mới vào nghề khối kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…