취업기회

Lộ trình Chất lượng nhân sự luôn được Ban Điều hành AASC chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, Hãng luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo kế hoạch đào tạo dành cho trợ lý mới vào nghề khối kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là Hãng kiểm toán AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm toán và…