법률 업데이트 - 2022년 10월

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

  • Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

  • Hướng dẫn về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
    Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
    Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể
    Sửa đổi một số quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
    Quy định về định danh và xác thực điện tử

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 10 năm 2022