법적 업데이트 - 2022년 11월

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 10 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý thuế
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Sửa đổi quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
  Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ
  Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
  Quy định về bảo lãnh ngân hàng

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 11 năm 2022