사회경제적 회복 및 개발 프로그램 지원을 위한 재정 및 통화 정책에 관한 국회 결의 No.43/2022/QH15에 따른 면세 및 감면을 규정하는 시행령 No. 15/2022/ND-CP

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về quy định chính sách miễn, giảm Thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về Chính sách tài khóa, Tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

File đính kèm: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP