원형 번호 2019년 12월 30일자 소액 금융 기관의 부기 계정 규정 차트

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
File đính kèm: Thông tư số 31/2019/TT-NHNN