배움에 관한 회의 참석, 제5기 중앙위원회 결의안 숙달, 코스 Xiii

Sau hơn một ngày làm việc, ngày 21 và 22/07/2022, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến toàn quốc đã hoàn thành chương trình đề ra. Đảng bộ AASC đã cử các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và các đảng viên của Đảng bộ Công ty tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính. 

Tại hội nghị, Đảng viên của Đảng bộ AASC đã rất quan tâm đến các nội dung về chính sách đất đai (bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường); về Nhà nước đảm bảo nguồn lực quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; về nhận thức tư tưởng chính trị, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên; về tổ chức cơ sở đảng; về động cơ người vào đảng,… Đồng thời, sẽ chủ động triển khai tổ chức thực hiện tốt nhất các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 này.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Picture 1. Hoi nghi TW5

Picture 2. Hoi nghị TW5