VICEM을 주식화할 때 기업 가치 평가에 대한 언론 정보를 명확히 함

Tiếp theo các bài đăng trên một số báo như Vietnamnet, Người lao động… ngày 12/07/2023 phản ánh việc Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2018 với tiêu đề “Tổng công ty Xi măng "bỏ quên" hàng ngàn tỉ đồng khi cổ phần hoá”.
Hãng Kiểm toán AASC xin làm rõ thêm thông tin và có ý kiến về vấn đề này như sau:

1. Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (“VICEM”) đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018. Đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”) đã triển khai dịch vụ tuân thủ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan. AASC đã phát hành Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018 số 140119.016/BCTĐ.KT7 ngày 14/01/2019, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo CPH VICEM trong các cuộc họp về Giá trị doanh nghiệp xác định chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác mỏ vì Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ và các văn bản quy định hiện hành liên quan đến cổ phần hóa không có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị quyền khai thác mỏ.

2. Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của AASC và nội dung trao đổi tại các cuộc họp, ngày 15/01/2019 VICEM đã có Văn bản số 99/VICEM-TGV trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo CPH VICEM bộ Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018. Ngày 18/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 509/BXD-KHTC gửi Kiểm toán Nhà nước về việc mời Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi Bộ Xây dựng chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa VICEM theo quy định. Tại Văn bản này, Bộ Xây dựng đã nêu rõ: “Giá trị doanh nghiệp của VICEM chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác các mỏ do chưa có hướng dẫn”.

3. Thực hiện Quyết định 827/QĐ-KTNN ngày 16/04/2019 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi Bộ Xây dựng chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa VICEM, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán từ ngày 17/04/2019 đến hết ngày 21/05/2019. Ngày 29/7/2019, Kiểm toán Nhà nước đã có Văn bản số 348/KTNN-TH thông báo kết quả kiểm toán về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa VICEM. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã nêu rõ “xét trên khía cạnh trọng yếu, lựa chọn giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn Nhà nước theo phương án tối đa lợi ích cho Nhà nước thì giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - VICEM thời điểm 0h ngày 01/10/2018 theo phương pháp tài sản do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện về cơ bản là hợp lý”. Nội dung liên quan đến việc xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản số tiền 1.193 tỷ đồng mà Kiểm toán Nhà nước thực hiện tính toán theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 về thẩm định giá tài sản vô hình ban hành theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 7/7/2014 của Bộ Tài chính, tiếp cận theo phương pháp thu nhập không được cơ quan Kiểm toán Nhà nước đưa vào mục I. Kết quả Kiểm toán (chênh lệch số kiểm toán và số báo cáo), mà chỉ được đưa vào mục II.4. Những điều lưu ý trong kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và kiến nghị Ban chỉ đạo cổ phần hóa cần xem xét nội dung này trước khi quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và triển khai các bước tiếp theo trong quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - VICEM.

4. Thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Văn bản số 348/KTNN-TH ngày 29/7/2019, mặc dù Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành liên quan đến cổ phần hóa không có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị quyền khai thác mỏ, tuy nhiên để tối đa hóa lợi ích Nhà nước, Tổng Công ty Xi măng Việt nam và đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã báo cáo và được Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Bộ Xây dựng cho phép cộng bổ sung giá trị quyền khai thác mỏ đá vôi, đá sét vào giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - VICEM tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018. Ngày 1/12/2019, AASC đã xác định lại giá trị quyền khai thác mỏ đá vôi, đá sét là 1.507 tỷ đồng (cao hơn số liệu tính toán của Kiểm toán Nhà nước là 314 tỷ đồng). Ngày 19/12/2019, AASC đã phát hành Hồ sơ xác định GTDN tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018 số 191219.003/BCTĐ.KT7 (điều chỉnh sau Kiểm toán Nhà nước), trong đó giá trị doanh nghiệp đã bao gồm giá trị quyền khai thác mỏ đá vôi, đá sét nêu trên.

5. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tại VICEM có nội dung thanh tra về việc sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2018.
Trên đây là diễn biến về quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp của VICEM nói chung và liên quan đến xác định giá trị quyền khai thác mỏ đá vôi, đá sét nói riêng. Trong suốt quá trình này, AASC đã luôn phối hợp với VICEM báo cáo đầy đủ, minh bạch các nội dung tới Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng, không có việc “bỏ quên” hàng ngàn tỉ đồng khi cổ phần hoá như thông tin một số báo chí nêu. Bản thân VICEM cũng đã có Công văn 1729/VICEM-TGV ngày 5/9/2019 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Xây dựng để báo cáo rõ một số nội dung liên quan đến thông tin báo chí về công tác xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa VICEM.
Ngoài ra, ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1479/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) không nằm trong kế hoạch doanh nghiệp được cổ phần hóa giai đoạn 2022-2025. VICEM hiện nay đang là Tổng Công ty Nhà nước nên các nội dung liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018 không được điều chỉnh và thể hiện trong số liệu Báo cáo tài chính của VICEM.
Trên đây thông tin chia sẻ thêm của Hãng Kiểm toán AASC về nội dung mà bạn đọc quan tâm. Xin trân trọng cảm ơn!