Công văn của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Xây dựng

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin đăng tải Công văn số 1729/VICEM-TGV ngày 05/9/2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Xây dựng về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến thông tin báo chí về công tác xác định GTDN khi cổ phần hóa VICEM

2019 09 06 vicem01

2019 09 06 vicem02

2019 09 06 vicem03