Bản tin tháng 3&4 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 3&4 năm 2021.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 3&4 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
+ Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
+ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 
+ Các công văn trả lời về thuế
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán, Thẩm định Giá
+ Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
+ Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
+ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thẩm định giá
- Quy định khác
+ Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2020
+ Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
+ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
+ Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư
 
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 3&4 năm 2021