법률 업데이트 - 2022년 8월+9월

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08+09 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
  Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  Hướng dẫn thực hiện một số điều về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
  Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
  Luật và văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2022