Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2022

Thông báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận ngày 11.02.2022: tại đây