Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Thông tư này quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan.

Thông tư  áp  dụng  đối  với  các đối tượng báo cáo theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền và tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài hoặc người không quốc tịch sinh sống hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động hoặc không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch tài chính hay giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền.

Theo quy định của Thông tư này, danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật phòng, chống rửa tiền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của NHNN  tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn. Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan đối với kim loại quý, đá quý (trừ vàng) là  300.000.000 (ba trăm triệu) đồng; đối với các  công cụ chuyển nhượng là 300.000.000(ba trăm triệu) đồng;  còn  mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, mức giá trị của vàng phải khai báo hải quan thực hiện theo quy định của NHNN.

Thông tư 35/2013/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2014 và  thay thế Thông tư số 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của NHNN hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN về hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Nguồn: Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam