Bản tin tháng 2 năm 2019

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 02 năm 2019 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế và các văn bản hướng dẫn
- Quy định về Kế toán, Kiểm toán bao gồm:
+ Quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp
+ Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội
+ Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
- Quy định về tín dụng, chứng khoán:
+ Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
+ Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán
- Quy định chung trong hoạt động của doanh nghiệp:
+ Quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 02 năm 2019