dich vu kiem toan

Kiểm toán Báo cáo Tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Với gần 2000 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:
•    Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
•    Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
•    Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.
•    Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.
•    Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.